WARUNKI PRAWNE

Otwieranie stron internetowych portalu „Dizano_Architekci” jest równoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie masz prawa korzystać z tej witryny.
Zawartość stron internetowych portalu „Dizano_Architekci”  jest chroniona prawem autorskim, Copyright © Dizano_Architekci” 2016. Wszelkie prawa nie przyznane niniejszym wprost są zastrzeżone. Reprodukcja, przekazanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody osoby Szymona Przybysza jest zabronione, jeżeli nie spełnia poniższych warunków. Szymon Przybysz udziela zgody na przeglądanie stron internetowych portalu „Dizano_Architekci” na komputerze i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do własnego użytku; jeśli nie uzyskano pisemnej zgody właściciela – Szymona Przybysza, redystrybucja tych materiałów jest zabroniona. Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.
Użytkowanie tej strony i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb prywatnych, niekomercyjnych. Używanie notatek prasowych i innych dokumentów o charakterze publicznym jest dozwolone w komunikatach publicznych pod warunkiem podania źródła tych informacji.
Ta witryna i jej zawartość maja służyć wygodzie użytkowników. Zawartość stron internetowych portalu „Dizano_Architekci” jest dostarczana na zasadzie „jaka jest” oraz „taka jak dostępna”. Szymon Przybysz nie gwarantuje, ze jego strona internetowa będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Szymon Przybysz zastrzega sobie prawo do zmiany tych stron lub cofnięcia prawa dostępu do nich w każdej chwili. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI BEZPOŚREDNICH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIEDZY INNYMI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU LUB NIENARUSZANIA PRZEPISÓW ANI TEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB ODPOWIEDNIOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW W ZWIĄZKU Z DOSTĘPNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ, RZETELNOŚCIĄ LUB ZAWARTOŚCIĄ TYCH STRON. Szymon Przybysz NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE SZKODY, UTRACONE ZYSKI LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA TEJ USŁUGI, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, TAK WIEC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIĘĆ ZASTOSOWANIA W DANYM PRZYPADKU. W TAKIEJ SYTUACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szymona Przybysza BĘDZIE OGRANICZONA DO MAKSYMALNEGO POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PRAWEM.
W celu ułatwienia dostępu Szymon Przybysz może umieszczać łącza do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z witryna należąca do innego operatora, należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny i zaakceptować je przed jej użyciem. Użytkownik przyjmuje tez do wiadomości, ze Szymon Przybysz nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich. Ponadto łącza do witryny nienależącej do Szymona Przybysza nie sugerują, ze Szymon Przybysz popiera określona firmę, produkty lub usługi wymieniane w tego rodzaju witrynie.
Przekazując materiały do któregokolwiek z naszych serwerów na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe portalu „Dizano_Architekci”, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, ze: (a) materiały nie mogą zawierać pozycji niezgodnych z prawem lub nienadających się do publikacji z innych powodów; (b) dołożysz wszelkich uzasadnionych starań, aby przejrzeć i usunąć wirusy lub inne zanieczyszczające i szkodliwe elementy przed przekazaniem nam jakichkolwiek materiałów; oraz (c) musisz być właścicielem materiałów lub posiadać nieograniczone prawo do przekazania ich do nas, natomiast Szymon Przybysz może publikować te materiały bezpłatnie lub włączać je oraz koncepcje w nich przedstawione do swoich produktów bez ponoszenia odpowiedzialności; (d) nie podejmiesz żadnych działań przeciwko nam w związku z przekazanymi materiałami i zapewnisz nam odszkodowanie, w razie gdyby osoby trzecie podjęły przeciw nam kroki w związku z przekazanym przez Ciebie materiałem.
Szymon Przybysz nie przegląda i nie może przeglądać zawartości umieszczanej przez użytkowników w jej witrynie i nie jest odpowiedzialny za tego rodzaju treści. Szymon Przybysz może w każdej chwili zgodnie z własnym uznaniem usunąć zawartość umieszczona przez użytkowników w ich witrynie.
Dostęp do tej witryny nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Szymona Przybysza lub osób trzecich, do których one należą.

Copyright © 2022 Szymon Przybysz   Wszelkie prawa zastrzeżone.